Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

20:19
20:19
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaampajewska ampajewska
20:18
20:18

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaojtam ojtam
20:18
7576 4f89 500
Reposted frombiru biru viatake-care take-care
20:17
7634 5c0c 500
Reposted fromMadristas Madristas viatake-care take-care
20:17
2423 3283 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatake-care take-care
20:17
20:16
0253 738f 500

armustdie:

Andy Warhol, Details of Renaissance Paintings (Sandro Botticelli, Birth of Venus, 1482), 1984 / Say Anything, “Admit It!!!”, 2004

Reposted fromensh ensh viatoffifee toffifee
20:16
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viatoffifee toffifee
20:16
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viatoffifee toffifee
20:16
Ukryję się gdzieś. Przeczekam. Podobno największe dramaty i burze trzeba przeczekać. Nic nie da gaszenie pożaru, jeżeli ogień spalił już połowę serca. Na próżno podlewanie kwiatów, jeśli zwiędły. Nic nie cofnie bólu, skoro już ręką dotknięty. Nic nie usunie blizny po papierosach. Nie zagoi smutnych ust.
— Kaja Kowalewska - "Pomajaczone"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee
20:14
0317 01a8 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaHopeKaris HopeKaris
20:13
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viatake-care take-care
20:13
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
20:12
Reposted fromFlau Flau viatake-care take-care

December 28 2017

13:51
6635 f09f 500
Reposted frommyrla myrla viaxannabelle xannabelle
13:50
9404 efad
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
13:50
1249 dcfe
Reposted fromGIFer GIFer viaxannabelle xannabelle
13:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl